Ana Sayfa > 4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Kitabı > 4. Sınıf İnsan Hakları Kitabı Sayfa 18-19-20-21 HECCE Yayıncılık

İnsan Hakları Öğretmeni
Teğmen
Konular363
Cevaplar0

4. Sınıf İnsan Hakları Kitabı 1. Ünite Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 18, 19, 20, 21


4. Sınıf İnsan Hakları Kitabı 1. Ünite Ünite Değerlendirme Çalışmaları


4. Sınıf İnsan Hakları Kitabı Sayfa 18-19-20-21


A. Aşağıda verilen ifadelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.


(Çocuk Hakları Sözleşmesi-eğitim-düşünen-Spencer-haklarıdır-yetişkinler)


1. İnsanların ………..düşünen………………….. canlılar olması onları diğer tüm canlılardan ayıran temel özelliktir.
2. Küçük yaştaki çocuklar temel ihtiyaçlarını …………….yetişkinler……………… yardımıyla karşılayabilirler.
3. Bireylerin farklı bireylere zarar vermeden kullandıkları kazanımlar onların ………haklarıdır…………….
4. ………………Çocuk Hakları Sözleşmesi…………………….., 18 yaşın altındaki her bireyi çocuk olarak tanımlamaktadır.
5. Çocukların temel hakları arasında ………………….eğitim………… hakkı vardır.


B. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.


1 Hayvanlar, bitkiler ve insanlar solunum yaparlar. D
2 İnsanı insan yapan değerler arasında anlayışlı olma vardır. D
3 Çocukların günlükleri ve özel defterleri aileleri tarafından izinsizce okunabilir. Y
4 Çocuklar büyüdükçe elde ettikleri hak ve özgürlükler azalmaktadır. Y
5 Çocuk haklarına saygı duymak, herkesin temel sorumluluğudur. D


C. Aşağıda verilen soruları defterinize yanıtlayınız.


1. Düşünce özgürlüğü insanlar açısından son derece önemlidir ve anayasamızda korunmaktadır. Peki, anayasamız bir arkadaşımızın karakterine veya kişiliğine zarar veren düşünceleri ifade etmemizi onaylar mı? Neden?


Kısa Cevap :

Anayasamız bir arkadaşımızın karakterine ve veya kişiliğine zarar veren düşünceleri ifade etmemizi onaylamaz.

Çünkü bu durumda düşünce özgürlüğü veya ifade özgürlüğü yapmış değil başkasını kıracak kötü hareketlerde bulunmuş ve başkalarını inciterek hakkına girmiş oluruz.

Uzun Cevap :

Düşünce özgürlüğü insanlar açısından önemlidir.

Her insan düşüncesine Özgür olması ona ağzına geleni söylemesi veya onu kırıp kırmayacağını düşünmeden hareket etmesi demek değildir.

Düşünce özgürlüğü insanların belirli fikirleri, dine sahip olması demek olur boşanmadığımız Bir şeyi özgürlük gibi düşünüp diğer insanları kırmak olmadığını ayırt etmeli ve bunu bilincinde olmalıyız.

Anayasamız bizim düşünce özgürlüğümüz savunduğu gibi bir arkadaşımızın karakterini veya kişiliğine zarar veren düşünceleri ifade etmemizi de engeller veya saklar.

Çünkü bu düşünce özgürlüğü değil bir başkasına hakaret etmek, hakkına girmek ve onu işitecek hal ve hareketlere sebep olur Ve bu da bir suçtur.


2. Okul genelinde öğrencilerin çantalarının aranması gerektiği bir durum düşünelim. Bu arama esnasında öğrencilerin haklarını korumaya yönelik ne gibi önlemler alınabilir?


Kısa Cevap :

Bu arama esnasında öğrencilerin haklarını korumaya yönelik önlemler, çocukların eşyalarının dışarı çıkarılmaması ve herkese gösterilmemesi gibi davranışlar olabilir.

Uzun Cevap :

Bazen belirli suçlar veya sebepler sebebiyle çocukların okul genelinde çantaları aranması gerekebilir.

Bu arama esnasında öğrencilerin haklarını korumaya yönelik öğrencileri bilinçlendirme, onlara durumu açıklama ve oluşan şüpheler konusunda kimseyi mahcup etmeden gizli bir şekilde olay çözülene kadar bekleme gibi önlemler alınabilir.

Bu insanların zan altında kalmaması ve ince memeleri açısından çok önemlidir.


3. Hayvanlar içgüdüsel olarak hareket eder. İçgüdüleri nedeniyle bazen insanlara zarar verebilir. Peki, hayvanlar yaptıklarından sorumlu tutulabilir mi? İnsanlar gibi sorumluluk sahibi canlılar olarak nitelenebilir mi? Neden?


Kısa Cevap :

Hayvanlar bu yaptıklarından sorumlu tutulamazlar. İnsanlar gibi sorumluluk sahibi canlılar olarak nitelenemezler. Çünkü onların akılları yoktur.

Uzun Cevap :

Hayvanlar içgüdüleri sebebiyle bazen insanlara zarar verseler de bu yaptıklarından sorumlu tutulamazlar.

Ancak insanlara zarar veren bazı köpekler, yılanlar gibi canlı türleri için önlem alınabilir.

Hayvanlar insanlar gibi sorumluluk sahibi değillerdir çünkü onların düşünerek hareket etmeleri ve akılları olmaları söz konusu değildir.

Bir kişiyi sorumluluk sahibi yapan şey haklıdır.

Nitekim aklı yerinde olmayan insanlar da sorumluluk sahibi değillerdir


Ç. Aşağıda verilen hak ve özgürlüklerin kapsamlarını araştırınız. Bu hak ve özgürlükler kimlere tanınmıştır? Herkes bu hak ve özgürlükleri kullanabilir mi? Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.


(1.Özel mülkiyet hakkı 4. Silah taşıma hakkı 2. Dilekçe hakkı 5. İşten ayrılma hakkı 3. Din ve vicdan özgürlüğü)


Cevap :

1.Özel mülkiyet hakkı: hükümet dışında şahısların yasal mülkiyet sahipliğidir.

2. Dilekçe hakkı: bir şey istemek bir gün şikayet etmek veya bilgi vermek üzerine kurum veya kuruluşlara yazılan bir tür mektup çeşididir.

3. Din ve vicdan özgürlüğü: herkesin istediğini düşünme, istediği dine sahip olma gibi özgürlükleri vardır

4. Silah taşıma hakkı: ruhsat sahibine silahı üzerine taşınmasına izin verilen bir ruhsattır.

5. İşten ayrılma hakkı: haklı sebeplerin olması durumunda iş sözleşmesine derhal feshetme hakkıdır.

Bu hak ve özgürlükler belirli şartlar bulunan kişilere tanınmıştır. Herkes bu hak ve özgürlüklerden şartları yerine getirmekle beraber faydalanabilir ve bu özgürlüklerini kullanabilir.


4. Sınıf İnsan Hakları HECCE Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları


D. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.


1. İnsanları, hayvan ve bitkilerden ayıran farklı özellikler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?


A) Hareket etme
B) Solunum yapma
C) Karar verme
D) Beslenme


2. Kişinin diğer bireylerin haklarına saygı duyduğu sürece dilediği şekilde davranmasını, kendi iradesiyle karar vermesini ifade eden kavramdır. Açıklaması verilen kavram, aşağıdakilerden hangisidir?


A) Hak
B) Özgürlük
C) Sorumluluk
D) Tutum


3. Fulya hastalandığında ailesi tarafından Aile Sağlığı Merkezine götürülür. Bu durum onun, hangi hakkına saygı duyulduğunu göstermektedir?


A) Barınma
B) Beslenme
C) Eğitim
D) Sağlık


4. Bireylerin istediği dini inancı seçmesi ve o dinin gereklerini özgürce yaşabilmesi aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisine saygı duyulduğunu gösterir?


A) Sağlık hakkı
B) Seçme-seçilme hakkı
C) Basın özgürlüğü
D) Din ve vicdan özgürlüğü


5. Amerika Birleşik Devletleri’nde bir zamanlar yaygın bir biçimde insanlar arası ayrımlara işaret eden yasalar vardı. Örneğin, 1934 tarihli “Ulusal Konut Yasası”, beyaz tenli insanların yaşadıkları mahallelerde siyahilerin ev almalarını zorlaştırıyordu. Yukarıda verilen durum insan hakları ile ilgili aşağıdaki ilkelerden hangisine aykırıdır?


A) İnsan haklarından eşit olarak herkes yararlanabilir.
B) İnsan hakları, doğuştandır ve devredilemezdir.
C) İnsan hakları, ideal toplum düzeninin temelidir.
D) Çocukların da yetişkinler gibi temel hakları vardır.


4. Sınıf İnsan Hakları HECCE Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları


6. I. Sosyal bir canlı olması
II. Problemlere çözüm bulması
III. Konuşarak iletişim kurması
IV. Neden-sonuç ilişkilerini fark etmesi
Yukarıda verilen özelliklerden kaç tanesi insanları diğer canlılardan ayıran özelliklerdendir?


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


7. İnsanların doğuştan sahip olduğu temel ve vazgeçilmez olan haklara insan hakları denir. Aşağıdakilerden hangisi bu haklardan değildir?


A) Yaşama hakkı
B) Vatandaşlık hakkı
C) Evrensellik hakkı
D) Dokunulmazlık hakkı


8. I. Eğitim hakkı,
II. İnsani şartlarda yaşama hakkı,
III. İstismar ve ihmalden korunma hakkı
Yukarıda verilen haklardan hangileri çocuk haklarıdır?


A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I-II
D) I-II-II


9. Aşağıda çocuk ve yetişkin arasındaki farklar eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


10. “Kişinin fiziksel varlığının sürdürebilmesinin güvencesini oluşturan insan hakkıdır.” Yukarıda tanımı verilen hak aşağıdakilerden hangisidir?


A) Yaşama hakkı
B) Eğitim hakkı
C) Özel hayatın gizliliği hakkı
D) Seçme ve seçilme hakkı


4. Sınıf İnsan Hakları HECCE Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları


E. Aşağıda verilen zihin haritasını bu ünitede öğrendikleriniz çerçevesinde doldurunuz.


İnsan Olarak Özelliklerim : 


Cevap :

 1. Akıllı olmak
 2. Sorumluluk
 3. Doğru
 4. Cesaretli
 5. Adil

Haklarım : 


Cevap :

 1. Eğitim
 2. Sağlık
 3. Din ve vicdan özgürlüğü
 4. Seçme ve seçilme hakkı
 5. Yaşama

Haklarımın Bilincinde Olduğumu Gösterdiğim Durumlar : 


Cevap :

 1. Dilekçe
 2. Şikayet hakkı
 3. Haksızlığa tepki göstermek
 4. Haklarımı öğrenmek
 5. Gerekli durumlarda şikayet etmek

Çocuk Olarak Yetişkinlerden Farklılıklarım : 


Cevap :

 1. Resmi kararlar vermemek
 2. Başkasının geçiminden sorumlu olmamak
 3. Çalışmamak
 4. Eğitim almak
 5. Oyun oynama hakkının olması


630 bitti

Our Score
Binbaşı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!
Exit mobile version