Ana Sayfa > 7. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı > 7. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 73-74-75-76-77 MEB Yayınları

Fen Bilimleri Ogretmeni
Yüzbaşı
Konular690
Cevaplar0

7. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı 2. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 73, 74, 75, 76, 77


7. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı 2. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


“7. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 73-74-75-76-77 MEB Yayınları”


7. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 73-74-75-76-77


A) Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y harfini boşluklara yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrusunu deftere yazınız.


Cevap :

(D) 1-Mitoz bölünme tek hücreli canlılarda çoğalmayı sağlar.
(Y) 2-Çekirdek bölünmesi, mitoz ve mayoz bölünme olmak üzere üç çeşit hücre bölünmesi vardır.
(D) 3-Mitokondri, hücrenin enerji üretim merkezidir.
(Y)4-Tüm canlılar mayoz bölünme sayesinde büyür ve gelişir.
(D) 5-Mitoz bölünme birbirini takip eden evreler sonucu gerçekleşir.
(Y) 6-Mayoz bölünme sonucu oluşan yumurta ve sperm hücreleri üreme ana hücresi ile aynı sayıda kromozoma sahip olur.
(Y) 7-Tüm canlıları oluşturan hücreler aynıdır.
(D) 8-Mikroskopla ilgili ilk çalışmaları İngiliz bilim insanı Robert Hooke yapmıştır.
(D) 9-Çok hücreli canlıları oluşturan hücrelerin hepsi aynı yapıda ve görevde değildir.
(D) 10-Kalıtsal özellikler genlerle nesilden nesile aktarılır.


B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcüklerle uygun şekilde tamamlayınız.


Cevap :

Cevap: 1. hücre bölünmesi, 2. mitoz, 3. mayoz bölünme, 4. dört, 5. parça değişimi, 6. çekirdektir, 7. organel, 8. mikroskop, 9. DNA, 10. koful

1) Belli bir olgunluğa ulaşan hücrelerin bölünerek yeni hücreler oluşturmasına hücre bölünmesi denir.
2) Vücutta oluşan kırıkların bir süre sonra iyileşmesi mitoz bölünme sayesindedir.
3) Mayoz bölünme sadece eşeyli üreyen canlıların eşey ana hücrelerinde gerçekleşir.
4) Mayoz bölünme sonunda genetik yapısı birbirinden farklı toplam dört hücre oluşur.
5) Mayoz bölünme sırasında gerçekleşen parça değişimi tür içinde çeşitliliği artırır.


7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları


C) Aşağıdaki soruları yönergelere uygun şekilde cevaplayınız. 


1- Aşağıda verilen özellikleri uygun hücre bölünmesi ile eşleştiriniz. 


Cevap :

Cevap: a- Mitoz, b- Mayoz, c- Mayoz, ç- Mayoz, d- Mitoz

a- Çok hücreli canlılarda büyüme, gelişme, yaraların iyileşmesi gibi olayları sağlar. (Mitoz Bölünme)
b- Eşeyli üreyen canlılarda eşey hücrelerinin oluşması için gerçekleşen bölünmedir. (Mayoz Bölünme)
c- Kromozom sayısının yarıya inmesi tür içinde kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar. (Mayoz Bölünme)
ç- Kromozomlar arasında parça değişimi gerçekleşir. (Mayoz Bölünme)
d- Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücreyle aynıdır. (Mitoz Bölünme) 


2- Farklı öğrenciler grafikten farklı sonuçlar çıkarmıştır. Sonuçlar grafikte verilen bilgilere göre doğru mudur? Her sonuç için “Evet” ya da “Hayır”ı daire içine alınız.


Cevap :

a- Mayoz bölünme geçiren hücrenin kromozom sayısı yarıya iner. (Evet)
b- Mayoz bölünme geçiren hücrenin kromozom sayısı iki katına çıkar. (Hayır)
c- Mayoz bölünme ve döllenme olayları sayesinde tür içinde kromozom sayısı sabit kalır. (Evet)
ç- Mitoz bölünme geçiren hücrenin kromozom sayısı sabit kalır. (Evet) 


7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları


3- Aşağıda mitoz bölünmeye ait bazı evreler karışık olarak verilmiştir. Verilen evreleri oluşum sırasına göre numaralandırınız.


Cevap :

  1. N
  2. K
  3. M
  4. L

Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. 


1- Aşağıdaki görsellerde bitkiye ait bazı yapılar verilmiştir. Numaralandırılan bu yapılar hangi seçenekte doğru adlandırılmıştır? 


Cevap :

A) Organ Doku Sistem
B) Doku Sistem Organ
C) Hücre Doku Organ
D) Hücre Organ Organizma


2- Özge’nin,hakkında bilgi verdiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

• Beslenme, solunum, boşaltım gibi yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren yapılar burada bulunur.
• Yumurta akı kıvamında, yarı saydam ve akışkan bir sıvıdır.


Cevap :

A) Hücre zarı B) Sitoplazma C) Hücre duvarı D) Çekirdek


7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları


3- Bu tablodaki organel adları ve görevler oklar yardımı ile doğru bir şekilde eşleştirilecektir. Buna göre oluşacak görüntü aşağıdakilerden hangisidir?

Organel Adı Görevi

Ribozom Hücrede salgı maddelerinin üretiminden ve paketlenmesinden sorumludur.
Golgi cisimciği Fotosentez yaparak besin ve oksijen üretir.
Lizozom Hücre içi sindirim yapar.
Kloroplast Hücrede protein sentezlemede görevli organeldir.


Cevap : C


• Kromozomların yapısında DNA adı verilen yönetici molekül bulunur.
• DNA’nın yapısında kalıtsal özellikleri taşıyan gen bölgeleri bulunur.
• Genlerin yapı birimi ise nükleotidlerdir.

4- Yukarıda verilen bilgilere göre kalıtım birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


A) nükleotid – gen – DNA – kromozom
B) gen – kromozom – nükleotid – DNA
C) DNA – gen – kromozom – nükleotid
D) kromozom – DNA – gen – nükleotid


5- Yapacağı sunumda mitoz bölünmenin canlılar açısından önemini anlatmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki örneklerden hangisini kullanmamalıdır?


Cevap :

A) Bebeğin büyümesi B) Tek hücreli canlıların çoğalması
C) İnsanda üreme hücrelerinin oluşması D) Yaraların iyileşmesi


7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları


6- Yandaki şekilde atın yaşam döngüsü şematize edilmiştir. Bu şema incelendiğinde:

I. K evresinde mayoz bölünme gerçekleşmiştir.
II. L evresinde döllenme gerçekleşmiştir.
III. Oluşan yavru, genetik yapı olarak anne ve babasından farklılıklar gösterir.

Yukarıdaki yorumlardan hangileri doğrudur? 


Cevap :

A) I ve II B) I, II, III C) I ve III D) II ve III


7- 2n = 44 kromozomlu bir hayvanda K ve L hücrelerindeki bölünmeler şekildeki gibidir.  Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 


Cevap :

A) Bu hayvanda büyüme ve gelişme K hücresindeki bölünme şekliyle gerçekleşir.
B) K hücresinden oluşan iki yavru hücrenin genetik yapısı birbirinden farklıdır.
C) K ve L hücreleri birbirinden farklı bölünmeler geçirmiştir.
D) L hücresinden oluşan dört yavru hücrenin genetik yapısı ana hücreden farklıdır. 

Our Score
Binbaşı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!
Exit mobile version